Menu Zavrieť

Partneri

fin_sprava-1

Ako to funguje …

Konsolidácia

Sme poverenou osobou na konsolidáciu pohľadávok štátu, na centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka, na zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávkam štátu a na centralizované vymáhanie pohľadávok. 

Rozhodnutie o zápise do OR SR – poverenie na konsolidáciu

Postup pri podávaní žiadostí

Žiadateľ o uzavretie Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu v zmysle § 15 zákona je povinný poverenej osobe doručiť:

  • Žiadosť o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu v elektronickej podobe (vo formáte xlsx alebo xls)
  • Prílohu k žiadosti – Zoznam pohľadávok – v elektronickej podobe (vo formáte xlsx alebo xls), ktorý obsahuje presnú identifikáciu pohľadávok navrhnutých na konsolidáciu.

Obidva dokumenty je žiadateľ povinný doručiť do elektronickej schránky Slovenskej konsolidačnej, a.s. (OVM), IČO: 35 776 005, suffix 10001, vedenej na Ústrednom portáli verejnej správy.

 

Akákoľvek ďalšia komunikácia správcu a poverenej osoby týkajúca sa konsolidácie pohľadávok môže byť realizovaná aj prostredníctvom e-mailovej adresy slovkons@konsolidacna.sk

 

Žiadateľ o uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávok štátu v zmysle § 22 zákona je povinný poverenej osobe doručiť:

  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok štátu
  • Prílohu k žiadosti – Zoznam pohľadávok (vzniknutých pred dátumom 1.1.2014) v elektronickej podobe (vo formáte .xlsx alebo .xls), ktorý obsahuje presnú identifikáciu pohľadávok navrhnutých na postúpenie.

Akákoľvek ďalšia komunikácia správcu a poverenej osoby týkajúca sa konsolidácie pohľadávok môže byť realizovaná aj prostredníctvom e-mailovej adresy slovkons@konsolidacna.sk.


Formálne a obsahové náležitosti žiadostí, príloh a ďalších súvisiacich dokumentov sú uvedené v časti DOKUMENTY

Postup pri odovzdávaní dokumentácie

Správca pohľadávky štátu je povinný odovzdať poverenej osobe všetky doklady a poskytnúť všetky informácie týkajúce sa pohľadávok, ktoré sú predmetom konsolidácie/ postúpenia podľa zmluvy v lehote dohodnutej v príslušnej zmluve, pričom:
 
  1. Dokumentáciu v listinnej podobe sa správca zaväzuje doručiť poverenej osobe poštou alebo odovzdať osobne v mieste sídla poverenej osoby. O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúcej vety sa zaväzujú zmluvné strany vyhotoviť odovzdávací protokol, podpísaný poverenými zástupcami zmluvných strán. V prípade zaslania dokumentácie poštou správca spolu s dokumentáciou doručí poverenej osobe v dvoch vyhotoveniach aj podpísaný odovzdávací a preberací protokol spolu s poverením na odovzdanie dokumentácie, ak je potrebné. Jedno vyhotovenie odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísané povereným zástupcom poverená osoba následne doručí správcovi.
  2. Dokumentáciu v elektronickej podobe sa správca zaväzuje zaslať do elektronickej schránky poverenej osoby (OVM), IČO: 35 776 005, suffix 10001, vedenej na Ústrednom portáli verejnej správy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zasielania dokumentácie v elektronickej podobe nie je potrebné vyhotovovať odovzdávací protokol. Predmet správy je potrebné označiť ako „ODOVZDANIE DOKUMENTÁCIE“. Dokladom pre správcu o tom, že poverenej osobe doručil dokumentáciu, je príslušná doručenka vrátená do elektronickej schránky správcu, ktorá plní funkciu podpisu poverenej osoby na odovzdávacom protokole.
 
Vzory odovzdávacieho protokolu a poverenia na odovzdanie dokumentácie sú uvedené
v časti DOKUMENTY.

Dokumenty – zmluvy a prílohy na stiahnutie

Konsolidácia pohľadávok štátu:

Žiadosť o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu

Príloha k žiadosti – Zoznam pohľadávok

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu

Odovzdávací protokol

Poverenie na odovzdanie dokumentácie

Postúpenie pohľadávok štátu:

Žiadosť o uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok štátu

Príloha k žiadosti – Zoznam pohľadávok

Zmluva o postúpení pohľadávok štátu

Odovzdávací protokol

Poverenie na odovzdanie dokumentácie

Ostatná dokumentácia

Podpisový poriadok

Kontakty

Adresa:

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

e-mail: konsolidacia@konsolidacna.skIng. Lýdia Vrbová

riaditeľka odboru postúpených pohľadávok

tel.: 02/57 289 340, 02/57 289 341

e-mail: lydia.vrbova@konsolidacna.skJUDr. Andrea Sciranková

právnik odboru postúpených pohľadávok

tel.: 02/57 289 435

e-mail: andrea.scirankova@konsolidacna.sk

 

 

JUDr. Rudolf Trbušek

právnik odboru postúpených pohľadávok

tel.: 02/57 289 265

e-mail: rudolf.trbusek@konsolidacna.sk

 

 

Vo veci odovzdania dokumentácie:

Ivana Šulejová

referent

tel: 02/57 289 492

e-mail: ivana.sulejova@konsolidacna.sk

 

 

Návrat hore

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00