Menu Zavrieť

Dlhová poradňa

Na všetky otázky týkajúce sa Vášho dlhu, možností jeho splatenia, prípadne pre nastavenie splátkového plánu kontaktujte našu Dlhovú poradňu.

Náš tím odborníkov je tu pre Vás v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na telefónnom čísle: 02/57 289 289

Alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk a my Vás budeme kontaktovať a pomôžeme s vyriešením Vášho dlhu.

Kto je Slovenská konsolidačná, a.s. a prečo vymáha pohľadávky dlžníkov?

Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej len „SK, a.s.“) je štátom poverená inštitúcia, ktorej predmetom činnosti je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa Zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 374“).


SK, a.s. bola založená za účelom centrálneho uplatňovania splatných pohľadávok štátu, zamedzenia roztrieštenosti veriteľského postavenia štátu v konkurzných konaniach, reštrukturalizáciách, likvidáciách a najmä zefektívnenia vymáhania pohľadávok štátu všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami.

Na základe čoho žiada Slovenská konsolidačná, a.s. uhradiť pohľadávku?

SK, a.s. vykonáva konsolidáciu pohľadávok štátu v súlade zo zákonom č.374/2014 Z.z a na základe zmlúv o vymáhaní pohľadávok štátu, uzatvorených so správcami pohľadávok štátu.

 

Konsolidácia pohľadávok štátu predstavuje centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jedinej právnickej osoby.

 

Správcami pohľadávok štátu sú v zmysle zákona č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie alebo štátne fondy, to znamená ministerstvá, inšpektoráty práce, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, dopravný úrad, regionálne veterinárne a potravinové správy a pod.

Na základe čoho bola pohľadávka postúpená do Slovenskej konsolidačnej, a.s.?

Ak neuhradíte verejnú pohľadávku štátu do 1 roka od dátumu jej splatnosti alebo súkromnú pohľadávku štátu do 2 rokov od dátumu jej splatnosti a sú splnené aj ďalšie zákonom stanovené podmienky, sú správcovia povinní v zákonom stanovených lehotách požiadať SK, a.s. o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu. Od dňa účinnosti zmluvy, začína pohľadávku vymáhať SK, a.s. vo vlastnom mene a na vlastný účet.

 

Z pohľadu dlžníka táto zmena správcu pohľadávok nemá žiaden vplyv na výšku dlhu. Práve naopak, tým, že všetky pohľadávky štátu vymáha jedna právnická osoba, vytvára sa tým pre dlžníka priestor pre nastavenie nových podmienok splácania prípadne nastavenie splátkového kalendára, ak to dovoľuje charakter pohľadávok a ďalšie podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Potreboval by som dokumentáciu týkajúcu sa môjho dlhu.

Pre zaslanie dokumentácie týkajúcej sa Vášho dlhu nás kontaktujte telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk

Aká je aktuálna výška zostatku môjho dlhu?

V prípade, ak si chcete overiť aktuálnu výšku Vášho dlhu, kontaktujte nás telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk a my Vám upresníme zostatok Vášho dlhu.

Mám možnosť zaplatiť dlh v splátkach?

Ak Vám Vaša momentálna finančná situácia nedovoľuje splatenie celého Vášho dlhu v lehote uvedenej vo výzve, ktorá Vám bola doručená, kontaktujte našu Dlhovú poradňu telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk. Posúdime možnosti nastavenia splátkového kalendára.

Dostal som výzvu na úhradu dlhu, ktorý som už raz čiastočne alebo úplne zaplatil. Ako mám ďalej postupovať?

Ak Vám bola doručená výzva na úhradu dlhu, ktorý ste už úplne alebo čiastočne uhradili, pošlite nám na adresu info@konsolidacna.sk doklady preukazujúce príslušné úhrady.  Doručené doklady posúdime v súčinnosti so správcom pohľadávky štátu a o výsledku posúdenia Vás budeme informovať.

Chýbajú mi platobné údaje pre úhradu môjho dlhu.

Údaje k platbe nájdete vo výzve, ktorá Vám bola doručená zo strany SK, a.s. a tiež na našej webovej stránke  v sekcii Dlžník.

Nezabudnite správne uviesť variabilný symbol,  aby bolo možné úspešne spárovať Vašu úhradu s pohľadávkou. Dodržujte platobné údaje uvedené vo výzve, svoj dlh neuhrádzajte inému subjektu.

V prípade straty/nedoručenia výzvy nás kontaktujte telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk a my Vám chýbajúce platobné údaje doplníme.

Ako zistím, či bola platba uhradená na účet SK?

Ak ste svoj dlh už uhradili a chcete si túto skutočnosť overiť, kontaktujte nás telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk. My Vašu platbu skontrolujeme a následne Vás budeme informovať.

Potreboval by som potvrdenie o vysporiadaní dlhu.

Potvrdenie o zániku dlhu jeho splatením nevydávame automaticky. Ak ho požadujete, kontaktujte nás telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk.

Ako zistím, či nemám aj iné dlhy/nedoplatky?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovné dni v čase 8:00 – 15:00 na čísle: 02/57 289 289, alebo nám napíšte na info@konsolidacna.sk a my overíme, či máte aj iné nedoplatky voči SK.

Ako mám postupovať, keď zistím, že som evidovaný v Centrálnom registri pohľadávok štátu (CRPŠ) ako dlžník?

Ak ste svoj dlh uhradili a naďalej ste v CRPŠ evidovaný ako dlžník, kontaktujte subjekt, ktorý je v CRPŠ pri konkrétnej pohľadávke vedený ako správca pohľadávky štátu. Týmto subjektom nemusí byť vždy SK, a.s.

Môže SK, a.s. zabezpečiť  odstránenie môjho mena z registra dlžníkov FinStat?

SK, a.s. nie je prevádzkovateľom webového portálu FinStat, preto ani nemá dosah na aktualizovanie údajov zverejňovaných na tomto portáli.

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00