Menu Zavrieť

Seminára: Konkurz a reštrukturalizácia

30/11/2023
autor: admin

V dňoch 24.11. -25.11.2023 sa zamestnanci Slovenskej konsolidačnej, a.s. zúčastnili odborného seminára Konkurz a reštrukturalizácia s nasledovnými témami prednášok:

prof. JUD. Milan Ďurica, PhD.

  1. Podriadené a spriaznené pohľadávky v konkurze podľa prvej hlavy druhej časti ZKR, v reštrukturalizácii a v oddlžovacích konaniach
  2. Vybraná insolvenčná judikatúra najvyšších súdnych autorít

JUDr. Martin Maliar

  1. Uplatňovanie odporovacieho práva
  2. Bezprostredná a potenciálna konkurzná podstata
  3. Zabezpečovacie práva v osobnom bankrote

JUDr. Boris Tóth

  1. Novelizácie Civilného sporového poriadku v rokoch 2022 a 2023 a ich presah na konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Marek Piršel

  1. Speňažovanie majetku podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

K jednotlivým témam bola predstavená aj judikatúra. Medzi zásadné rozhodnutia možno zaradiť najmä rozhodnutia:

  • IV.ÚS SR 101/2018- otázka spriaznenej pohľadávky a poradia jej uspokojovania. V prípade, ak správca nepoprel poradie pohľadávky(nezaradil ju ako spriaznenú) a konkurzný súd požadoval od správcu prepracovanie rozvrhu tak, aby pohľadávka bola uspokojená ako spriaznená,  ÚS SR konštatoval porušenie ústavných práv.
  • Rozsudok NS SR 4Cdo/148/2021 zo dňa 31.05.2023- vyhlásenie oddlžovacieho konkurzu nemá vplyv na skôr začaté konanie veriteľa o neúčinnosť právnych úkonov dlžníka, ktorému bolo povolené oddlženie
  • Uznesenie NS SR 4Obdo/44/2022zo dňa 02.08.2023- súd pri posudzovaní nepoctivého zámeru dlžníka musí vychádzať i z okolností , ktoré nastali ešte pred zavedením tohto inštitútu. Zo strany zákonodarcu nebolo stanovené žiadne ohraničenie  ohľadne skúmania správania sa dlžníka

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00