Predaje majetku

18. 3. 2019

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.

Číslo OV: 50/2019 zo dňa 12.3.2019

Typ dokumentu: Oznámenia správcov

Značka dokumentu: K021536

Subjekt: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2101939

18. 3. 2019

Herák Štefan

Číslo OV: 53/2019 zo dňa 15.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022803
Subjekt: Herák Štefan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2106301

18. 3. 2019

Miloš Gono

Číslo OV: 52/2019 zo dňa 14.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022281
Subjekt: Miloš Gono

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2104848

 

18. 3. 2019

Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

Číslo OV: 47/2019 zo dňa 7.3.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - správca konkurznej podstaty
Značka dokumentu: X007233
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2097962

 

15. 3. 2019

Balog Igor

Číslo OV: 52/2019 zo dňa 14.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022537
Subjekt: Balog Igor


Spisová značka sprácovského spisu: 32OdK/483/2018 S1910

Spisová značka súdného spisu: 32OdK/483/2018

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Igor Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žbince 99, 07216 Žbince,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1972 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Morochovič

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Martin Morochovič, správca úpadcu Igor Balog, narodený: 31.8.1972, bytom: Žbince 99, 07216 Žbince týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167o v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2104493

 

15. 3. 2019

BÚTORKY, a.s. v konkurze

Číslo OV: 52/2019 zo dňa 14.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K022362
Subjekt: BÚTORKY, a.s. "v konkurze"


Spisová značka sprácovského spisu: 3K/4/2017 S 1336 

Spisová značka súdného spisu: 3K14/2017

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BÚTORKY, a.s. "v konkurze" Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kysucká cesta 1, 01001 Žilina,  IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36011941 Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Milota Ferenčíková PhD.

 

Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VÝZVA na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie kúpnu zmluvu  s vyhlasovateľom

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2104533

 

 

12. 3. 2019

FEKO s.r.o.

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEKO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dúbrava 551 551, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 051
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lenka Maďarova

 

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Druh podania:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu:

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA - PREDAJ PODNIKU

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľov Daňový úrad Žilina v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., ktorým bola odmietnutá víťazná ponuka, vyhlasuje 3. kolo verejné ponukové konanie na speňaženie podniku úpadcu, pozostávajúci z nasledovného súboru majetku:

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2099235

8. 3. 2019

Poľnohospodárske družstvo Nededza

Číslo OV: 44/2019 zo dňa 4.3.2019
Typ dokumentu: Predaj majetku - likvidátor
Značka dokumentu: X006717
Subjekt: Poľnohospodárske družstvo Nededza

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2092794

12. 3. 2019

MARBEX, spol. s r.o. "v konkurze"

Číslo OV: 46/2019 zo dňa 6.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019771
Subjekt: MARBEX, spol. s r.o. "v konkurze"

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2096924

7. 3. 2019

Markus Milan

Číslo OV: 46/2019 zo dňa 6.3.2019
Typ dokumentu: Oznámenia správcov
Značka dokumentu: K019873
Subjekt: Markus Milan

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2097049