Menu Zavrieť

Sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám na žiadosť v podmienkach Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „smernica“) sa vydáva za účelom aplikácie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov.
 2. Smernica upravuje postup pri aplikácii zákona o slobode informácií v oblasti ich sprístupňovania na žiadosť v podmienkach Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „SK, a.s.“).

 

 

Článok 2

Základné pojmy

 1. SK, a.s. je podľa ust. § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií osobou povinnou sprístupňovať informácie.
 2. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácií.
 3. Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu.
 4. Informáciou je akýkoľvek obsah v akejkoľvek forme zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej podobe.
 5. Sprístupnenou informáciou je informácia, ktorá bola poskytnutá na základe žiadosti o sprístupnenie informácií.
 6. Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
 7. Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu, o dobe, počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne preskúmaný.
 8. Na SK, a.s. sa osobitné ustanovenia zákona o slobode informácií o opakovanom použití informácií nevzťahujú.
 9. Osobitné všeobecne záväzné právne predpisy ako aj technické podmienky SK, a.s. neumožňujú SK, a.s. zabezpečiť zverejňovanie a sprístupňovanie informácií ako otvorených údajov vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie.

 

 

Článok 3

Základné zásady

 1. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má SK, a.s. k dispozícii. Právo na prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícii, najmä na vytváranie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk, politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov a na vytváranie názorov.
 2. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
 3. Informácie sa sprístupňujú bezplatne, pokiaľ náklady vypočítané podľa bodu 1. Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií (ďalej len „sadzobník“), uvedeného v prílohe č. 1, neprekročia sumu 6,64 eura. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 eura.

 

 

Článok 4

Pôsobnosť Sekretariátu generálneho riaditeľa

 1. Úlohy SK, a.s. ako povinnej osoby v oblasti sprístupňovania informácií zabezpečuje podľa Organizačného poriadku SK, a.s. Sekretariát generálneho riaditeľa (ďalej len „SGR“) v spolupráci s príslušnými odbormi a ich zamestnancami.
 2. SGR prijíma žiadosti o sprístupnenie informácií, eviduje a prideľuje ich na spracovanie vecne príslušným odborom SK, a.s.
 3. SGR zabezpečuje doplnenie neúplných žiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona o slobode informácií. Na požiadanie potvrdzuje podanie žiadosti o sprístupnenie informácií a oznamuje predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka.
 4. SGR určuje lehoty na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácií, postupuje žiadosť o sprístupnenie informácií inej povinnej osobe podľa § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií, a vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií.
 5. SGR vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré už boli sprístupnené alebo zverejnené, žiadosti o ústne sprístupnenie a o sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu, ktorý neobsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prístupu k informáciám. Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií postupuje SGR primerane podľa článku 5 tejto smernice.
 6. SGR zabezpečuje aj plnenie oznamovacej povinnosti podľa § 15 ods. 2 a § 17 ods. 3 zákona o slobode informácií.
 7. Písomnú a elektronickú korešpondenciu súvisiacu so žiadosťami o sprístupnenie informácií podpisuje určený zamestnanec SGR, ktorého náplňou práce je vybavovanie agendy žiadostí o sprístupnenie informácií (ďalej len „zamestnanec SGR“), alebo generálny riaditeľ.

 

 

Článok 5

Pôsobnosť ostatných odborov

 1. Ostatné odbory SK, a.s., s výnimkou SGR, nie sú oprávnené prijímať a priamo vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií; v prípade, ak žiadosť o sprístupnenie informácií obdržia, sú povinné bezodkladne ju odstúpiť SGR a súčasne zaslať o nej informáciu na email zamestnancovi SGR: infoziadosti@konsolidacna.sk
 2. Ostatné odbory SK, a.s. v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujú SGR súčinnosť pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií.

 

 

Článok 6

Obsahová a technická príprava a forma informácií

 1. Za obsahovú a technickú prípravu informácie určenej na sprístupnenie zodpovedá ten odbor SK, a.s., ktorý je príslušný na prípravu konkrétnej sprístupňovanej informácie.
 2. Informácie určené na sprístupnenie sa predkladajú SGR v elektronickej alebo písomnej forme, v závislosti od požiadaviek žiadateľa o sprístupnenie informácie.
 3. Informácie určené na sprístupnenie predkladané SGR v elektronickej forme musia byť vytvorené v niektorom z nasledovných formátov *.rtf, *.xls, *.pdf.*.

 

 

Článok 7

Sprístupňovanie informácií

 1. Ak je žiadosť o sprístupnenie informácií nezrozumiteľná, SGR bez zbytočného odkladu vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní odo dňa doručenia výzvy, neúplnú žiadosť doplnil. Súčasne poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť.
 2. Ak žiadateľ navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií v žiadosti neuvedie, pri sprístupnení informácie sa vychádza z právne vyvrátiteľnej domnienky, že navrhovaný spôsob sprístupnenia je zhodný so spôsobom podania žiadosti.
 3. Ak žiadateľ na výzvu v určenej lehote žiadosť o sprístupnenie informácií nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, SGR žiadosť o sprístupnenie informácií odloží.
 4. SGR bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o sprístupnenie informácií určí lehotu na postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácií/odkaz na zverejnenú informáciu, lehotu na spracovanie a vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a pridelí, prostredníctvom elektronickej pošty, príp. správy registratúry (pokiaľ bola žiadosť doručená písomne), žiadosť o sprístupnenie informácií zamestnancovi SGR.
 5. Ak z povahy žiadosti o sprístupnenie informácií vyplýva, že požadované informácie môžu mať k dispozícii ostatné odbory SK, a.s., SGR ich požiada o súčinnosť, ktorú sú ostatné odbory povinné v požadovanom rozsahu a včas poskytnúť.
 6. Ak SGR zistí, že sprístupniť požadované informácie môže výhradne zamestnanec iného odboru SK, a.s., túto skutočnosť bezodkladne oznámi tomuto zamestnancovi SK, a.s.
 7. Ak zamestnanec SK, a.s. zistí, že požadované informácie SK, a.s. nemá k dispozícií a ak má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, alebo zistí, že požadované informácie sú zverejnené alebo už boli sprístupnené, túto skutočnosť bezodkladne oznámi SGR.
 8. Ak zamestnanec SK, a.s. zistí, že informácie nie je možné sprístupniť požadovaným spôsobom, alebo zistí, že sú dané závažné dôvody na predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií (§ 17 ods. 2 zákona o slobode informácií), túto skutočnosť bezodkladne oznámi SGR.
 9. Ak zamestnanec SK, a.s. zistí, že na požadované informácie sa vzťahujú obmedzenia prístupu podľa § 8 až 13 zákona o slobode informácií, túto skutočnosť spolu s odôvodnením bezodkladne oznámi SGR.
 10. V prípade, ak požadované informácie neboli SGR predložené v určenej lehote, SGR bezodkladne urguje príslušný odbor SK, a.s. podľa odseku 5 a súčasne elektronickou poštou informuje riaditeľa príslušného odboru SK, a.s.
 11. Za dodržanie lehôt určených podľa odseku 5 zodpovedajú zamestnanci dotknutých odborov SK, a.s. Zodpovednosť vedúcich zamestnancov podľa organizačného poriadku SK, a.s. nie je touto smernicou dotknutá.
 12. Prideľovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a predkladanie spracovaných informácií (ak nie je požadovaný iný spôsob sprístupnenia), s výnimkou sprístupnenia informácií nahliadnutím do spisu, sa vykonáva prednostne elektronickou formou; ak to nie možné, môže sa vykonávať aj písomnou formou.
 13. Žiadosti o sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje v priestoroch SK, a.s. zamestnanec SGR za prítomnosti zamestnanca odboru SK, a.s., ktorý má požadované informácie k dispozícii.
 14. Na základe žiadosti o sprístupnenie informácií v súlade s § 9 ods. 3 a 4 s prihliadnutím na § 6 ods. 4 a 6 zákona o slobode informácií sa sprístupňujú informácie týkajúce sa osobných údajov fyzických osôb, u ktorých možno tieto údaje sprístupniť bez ich súhlasu a ktoré sú spracované v informačnom systéme SK, a.s. s upozornením, že ide o osobné údaje fyzickej osoby a na ich spracúvanie sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 8

Základné pojmy

  1. Lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií 8 pracovných dní, a 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Lehota začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti o sprístupnenie informácií SK, a.s. alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, a to aj v prípade žiadosti o sprístupnenie informácií podanej elektronickou poštou, ak bola do e-mailovej schránky infoziadosti@konsolidacna.sk doručená v základnom pracovnom čase. V prípade, ak bola žiadosť o sprístupnenie informácií do uvedenej e-mailovej schránky doručená po uplynutí základného pracovného času alebo v deň pracovného pokoja, dňom doručenia žiadosti je prvý nasledujúci pracovný deň.
  2. Lehota na postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácií/odkaz na zverejnenú informáciu sa určuje spravidla na pracovný deň, ktorý predchádza poslednému dňu zákonnej lehoty vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácií vyplývajúcej z ust. § 7 ods. 1, respektíve § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií.
  3. Lehota na spracovanie informácií sa určuje spravidla na 2 pracovné dni pred uplynutím zákonnej lehoty vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácií vyplývajúcej z ust. § 17 zákona o slobode informácií.
  4. Žiadosť o sprístupnenie informácií SGR vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa jej podania alebo doplnenia./li>
  5. Zo závažných dôvodov môže SGR predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac však o 8 pracovných dní, a najviac o 15 pracovných dní v prípade, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v slepeckom (Braillovom) písme. Závažnými dôvodmi sú:
a. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo SK, a.s.,
b. vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti o sprístupnenie informácií,
c. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
 1. Predĺženie lehoty SGR oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

 

Článok 9

Rozhodnutia

 1. Informácie, ktoré sú spracované a predložené v požadovanom rozsahu, požadovaným spôsobom a v stanovenej lehote, sa sprístupňujú žiadateľom bez akéhokoľvek ďalšieho rozhodnutia.
 2. Ak žiadosti o sprístupnenie informácií nebolo vyhovené hoci len sčasti, SK, a.s. je povinná do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti podať Ministerstvu financií Slovenskej republiky podľa ust. § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií spolu so žiadosťou a spisovým materiálom, a to formou emailu na adresu info@mfsr.sk. Podnet podľa predchádzajúcej vety podá SGR.
 3. Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky do 14 pracovných dní odo dňa podania žiadosti nerozhodne o nesprístupnení požadovaných informácií, ani požadované informácie žiadateľovi neposkytne, vráti bezodkladne SK, a.s. žiadosť a spisový materiál na nové vybavenie, pričom uvedie svoj právny názor a o vrátení bezodkladne upovedomí žiadateľa. SK, a.s. je právnym názorom Ministerstva financií Slovenskej republiky viazaná.
 4. Pre SK, a.s. začne plynúť lehota na nové prejednanie a vybavenie žiadosti odo dňa nasledujúceho po vrátení žiadosti a spisového materiálu Ministerstvom financií Slovenskej republiky; na nové prejednanie a vybavenie žiadosti je príslušný SGR.

 

 

Článok 10

Spoločné ustanovenia

 1. V prípade pochybností, či podanie je žiadosťou o sprístupnenie informácií, SGR podanie posudzuje podľa jeho obsahu.
 2. V prípade, ak žiadateľ žiada o usmernenie, stanovisko, či je dlžníkom SK, a.s. alebo predkladá návrh, upozornenie, námet, pripomienku, sťažnosť alebo iné všeobecné podanie, nejde o žiadosť o sprístupnenie informácií a podľa odseku 1 sa nepostupuje; SGR zašle takéto podanie príslušnému odboru SK, a.s. na vybavenie.
 3. Za ochranu utajovaných skutočností, ochranu osobnosti a osobných údajov, ochranu obchodného tajomstva a dodržanie ďalších obmedzení prístupu k informáciám zodpovedajú zamestnanci SK, a.s., ktorí sprístupňované informácie pripravujú a spracúvajú, a osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov SK, a.s.
 4. Sprístupnenie nepravdivých alebo neúplných informácií, porušenie povinností určených zákonom o slobode informácií je porušením práva na prístup k informáciám a považuje sa podľa § 21a zákona o slobode informácií za priestupok.Sprístupnenie nepravdivých alebo neúplných informácií, porušenie povinností určených zákonom o slobode informácií je porušením práva na prístup k informáciám a považuje sa podľa § 21a zákona o slobode informácií za priestupok.
 5. Za priestupok podľa odseku 4 je zodpovedný zamestnanec, ktorý sa porušenia práva na prístup k informáciám preukázateľne dopustil.

 

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia v predstavenstve SK, a.s.
 2. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 121 o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach SK, a.s.Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 121 o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám v podmienkach SK, a.s.
 3. Prílohu č. 1 Smernice tvorí Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií.
 4. Vedúci zamestnanci SK, a.s. zabezpečia v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých zamestnancov na príslušnom odbore s touto smernicou, jej uplatňovanie a dodržiavanie.

 

 

Sadzobník úhrad nákladov

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a. 0,02 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
b. 0,03 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
c. 0,04 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
d. 0,06 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
e. 0,65 eura za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
f. 1,66 eura za 1 ks CD ROM
g. obálka formát A6 – 0,02 eura
h. formát A5 – 0,03 eura
i. formát A4 – 0,07 eura
j. materiálne náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

Potrebujete poradiť?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

CALL CENTRUM

Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00