História

História spoločnosti

Slovenská konsolidačná, a.s. bola založená dňa 26.10.1999 na základe uznesenia vlády SR    č. 908 zo dňa 21.10.1999 k návrhu prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk. Hlavným cieľom spoločnosti po jej vzniku bolo vysporiadanie klasifikovaných pohľadávok postúpených do jej portfólia z reštrukturalizovaných bánk.

 

Po zlúčení spoločnosti s KBB, š.p.ú. na začiatku roka 2002 bola venovaná pozornosť správe nového druhu bankových  pohľadávok z úverov na TOZ a tiež zabezpečeniu maximálnej výťažnosti spravovaných pohľadávok, a to uplatňovaním aj osobitných foriem efektívneho riešenia kapitalizáciou a reštrukturalizáciou životaschopných podnikov na báze priamej správy, resp. mandátnou správou. Od roku 2002 začala spoločnosť realizovať proces budovania vlastnej správy pohľadávok.

 

V rámci celkovej reformy verejných financií bolo potrebné zvážiť formu koncepčného riešenia dubióznych pohľadávok štátu a verejných fondov a jedným z riešení bol predaj takýchto pohľadávok za symbolickú cenu do Slovenskej konsolidačnej. Výhodou takéhoto riešenia bola profesionalizácia vymáhania pohľadávok špecializovanou inštitúciou, uvoľnenie kapacít štátnych inštitúcií a verejných fondov na riešenie úloh súvisiacich s hlavným predmetom činnosti a zjednodušenie konaní v konkurzoch a likvidáciách v súvislosti s kumuláciou pohľadávok na jedného veriteľa.

 

Napriek tomu, že sme  akciovou spoločnosťou, ktorá sa riadi obchodným zákonníkom a účtuje o majetku podľa účtovnej osnovy pre podnikateľov,  vzhľadom na charakter svojej činnosti a tiež doporučenie misie Eurostatu, je  spoločnosť zaradená Štatistickým úradom SR v zmysle metodiky ESA 95 ako súčasť verejných financií do sektora verejnej správy.

 

Vláda SR v roku 2005 rozhodla, že formou postúpenia pohľadávok do spoločnosti budú riešené pohľadávky daňových a colných úradov, pohľadávky Sociálnej poisťovne a spoločnosti Veriteľ, a.s., ktoré prevzala zo zdravotných poisťovní a nevyrovnaných pohľadávok likvidovanej Slovenskej inkasnej, s.r.o., ako aj zostávajúce pohľadávky Fondu národného majetku SR. Na toto rozhodnutie o koncepcii riešenia pohľadávok malo rozhodujúci vplyv tiež jej posúdenie z pohľadu schodku verejnej správy podľa metodiky ESA 95:

  • postupovanie pohľadávok z organizácií sektora verejnej správy do Slovenskej konsolidačnej, ktorá je tiež súčasťou tohto sektora, a z toho vyplývajúca konsolidácia postupovaných hodnôt, nemá vplyv na schodok,
  • prípadné výnosy z vysporiadania pohľadávok sú zaznamenané ako príjmy verejnej správy.

 

V roku 2006 vláda SR rozhodla kontinuálne pokračovať v sústreďovaní pohľadávok do spoločnosti, usmernila tento proces a uložila príslušným ministrom po nadobudnutí účinnosti legislatívnych zmien zabezpečiť postupovanie pohľadávok, ktoré vznikli v ich sektore do Slovenskej konsolidačnej.

 

V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010-2014 bola prijatá téza, že: „Vláda SR zásadne zvýši efektívnosť vymáhania pohľadávok štátu jednotným koordinovaným postupom v gescii MF SR. Spravovanie klasifikovaných pohľadávok verejnej správy špecializovanou inštitúciou je jedným z typických príkladov outsourcingu, ktorý je možné využiť vo verejnom sektore. Využitie synergického efektu vyplývajúceho zo združenia sa prejaví v skrátení doby vymáhania, znížení zaťaženosti informačných systémov, znížení priamych nákladov, ako aj v znížení požiadaviek na personálne a technické vybavenie.  Vyrieši sa aj problém s roztrieštenou veriteľskou pozíciou štátu pri vymáhaní pohľadávok.“

 

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016, podľa ktorého sa vláda SR zaviazala „vytvoriť podmienky na zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu s cieľom ich jednotného a centrálneho vymáhania“. Predmetom úpravy tohto zákona sú dve oblasti, a to správa pohľadávok štátu, ktorú doteraz vykonávali správcovia pohľadávok štátu podľa ust. zákona   č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a konsolidácia pohľadávok štátu.

 

Zákon predpokladá efektívnejšie vymáhanie pohľadávok štátu jednotným a koordinovaným postupom a upravuje nakladanie s pohľadávkami štátu jednak správcami majetku štátu, ako aj konsolidáciu pohľadávok štátu, ktorú bude vykonávať právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu. V zmysle zákona sa Slovenská konsolidačná, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok verejného sektora. Jediným predmetom podnikania Slovenskej konsolidačnej, a.s. je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu.