Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú:

 

  1. Griff Team Technologies s.r.o., Jičínska 29, 130 00 Praha 3, služby správy modulov informačného systému „CDT2“ - systému pre správu pohľadávok a služieb pre zabezpečenie softvérovej podpory spojeného s prevádzkou systému, vývoj nových a úpravy existujúcich modulov, aktualizácia dodaných verzií modulov, poskytovanie linky technickej podpory a administrátorská podpora nových verzií autorského produktu MRS. DAISY,

 

  1. ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02  Bratislava – Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok (IS KaSP)

 

  1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, poskytuje službu tlače a doručovania, na adresu dlžníkov, predvyplnených poštových poukazov na výplatu, prostredníctvom ktorých nám môžu dlžníci zaplatiť svoje záväzky,

 

  1. Dravecký & Partner Audit, s.r.o., Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, IČO: 35 775 483, audítor účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

  1. A.V.I.S – International Software Distribution & Servis, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava – informačný systém na správu registratúry

 

  1. ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín – integračný komponent na elektronické služby spoločných modulov a prístupových komponentov ústredného portálu verejnej správy

 

  1. Podnikateľ Mgr. Miroslav Sabo, PhD, Ulica Teodora Tekela 6479/5, 917 01 Trnava, IČO: 52400531 – Návrh možností použitia pokročilých analytických metód