Spracovanie osobných údajov zamestnancov

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov, bývalých zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnom pomere

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými predpismi je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je jednou z našich priorít.

Týmto dokumentom Vám chceme poskytnúť informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov
v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj v súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ktoré kladú nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické. Zároveň Vás informujeme, že nakoľko informácie o spracúvaní osobných údajov sú veľmi komplexné a rozsiahle,  môžete navštíviť aj naše webové stránky http://www.konsolidacna.sk/info/47-osobne-udaje , kde nájdete podrobnejšie a aktualizované informácie.

 

Pri výberovom konaní naša spoločnosť spracúva o uchádzačovi o zamestnanie tieto údaje:

- osobné a kontaktné údaje;

- profesijný životopis, vrátane údajov, ktoré uchádzač zverejní na profesijných sociálnych sieťach a v motivačnom liste;

- údaje o absolvovanom vzdelaní, údaje potrené na preukázanie dôveryhodnosti a bezúhonnosti v rozsahu výpisu z registra trestov;

- referencie o uchádzačovi, ak na také spracúvanie uchádzač udelí súhlas;

- údaje potrebné na zistenie prípadného konfliktu záujmov.

 

Tieto údaje naša spoločnosť uchováva len počas trvania výberového konania a  po jeho ukončení budú tieto osobné údaje zlikvidované, s výnimkou prípadu uzavretia pracovnej zmluvy alebo  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

  1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B. Naša spoločnosť má zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov, ktoré dohliadajú na riadne spracúvanie osobných údajov a môžete sa na ne kedykoľvek obrátiť, či už písomne, na adrese Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, alebo elektronicky na emailovej adrese:
osobne-udaje@konsolidacna.sk.

 

  1. Aký je právny základ a účel spracúvania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných zákonov: zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia GDPR.  

 

Účelom, pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame sú mzdová a personálna agenda, ako napr. odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, preddavky na daň z príjmov a ročné zúčtovanie dane z príjmov, zníženie odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, vstupné zdravotné prehliadky nových zamestnancov, spracovanie podkladov na uplatnenie nároku zamestnanca na nemocenské v prípade práceneschopnosti a jeho výplata, spracovanie podkladov na uplatnenie nároku zamestnanca na ošetrovné v prípade ošetrovaní člena rodiny OČR, priepustiek od lekárov a uplatňovanie právnych nárokov s nimi súvisiacimi, a pod.

 

Pre vyššie uvedené účely nie je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, t.j. spracúvanie Vašich osobných údajov nie je založené na Vašom dobrovoľnom súhlase, ale ide o ich zákonné spracúvanie.

 

Vaše osobné údaje nespracúvame pre účely marketingu.

 

  1. Aké osobné údaje spracúvame a odkiaľ ich máme?

Spracúvame Vaše bežné osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o vyživovaných deťoch a blízkych osobách.

Spracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov – zdravotný stav v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pečiatka konkrétneho lekára, potvrdenie zo sociálnej poisťovne o invalidite, prípadne o zdravotne ťažko postihnutom zamestnancovi.

Vaše osobné údaje, údaje o vyživovaných deťoch a blízkych osobách sme nadobudli priamo od Vás pri Vašom vstupe do pracovného pomeru s našou spoločnosťou, prípadne počas trvania pracovného pomeru.

 

  1. Akí príjemcovia majú prístup k Vašim osobným údajom?

Z dôvodu zabezpečenia riadneho chodu našej spoločnosti majú prístup k Vašim osobným údajom, okrem zamestnancov našej spoločnosti, aj ďalšie tretie subjekty.

Ide najmä o poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre našu spoločnosť a s ktorými máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny zoznam príjemcov je uvedený a pravidelne aktualizovaný na http://www.konsolidacna.sk/info/47-osobne-udaje.

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

 

  1. Akú dlhú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu určenú Registratúrnym poriadkom spoločnosti schváleným Ministerstvom vnútra SR a ktorá je vyžadovaná a uvedená v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

  1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Môžete sa kedykoľvek sa obrátiť na našu spoločnosť a na osoby, ktoré sú v našej spoločnosti zodpovedné za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Vaše práva môžete uplatniť v našej spoločnosti nižšie uvedenými spôsobmi, t.j. písomne, elektronicky alebo telefonicky. Tiež máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a začať konanie o ochrane osobných údajov. Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web stránka: www.dataprotection.gov.sk, adresa pre elektronický poštový styk: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

  1. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužíva profilovanie a ani automatizované rozhodovanie.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, môžete sa obrátiť na e-mailovú adresu osobne-udaje@konsolidacna.sk alebo priamo písomne na adresu sídla našej spoločnosti:

 

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21

814 99 Bratislava 1