Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú:

 

  1. EMEL BRATISLAVA, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, služby spojené s analýzou, dodávkou, aktualizáciou, inštaláciou, realizáciou dorábok a prevádzkou modulov softvérového systému pre riadenie a správu podniku (SRS) v rozsahu uvedenom v Zmluve o dielo

č. 1/SK/2011 a príslušných dodatkov,

 

  1. Griff Team Technologies s.r.o., Jičínska 29, 130 00 Praha 3, služby správy modulov informačného systému „CDT2“ - systému pre správu pohľadávok a služieb pre zabezpečenie softvérovej podpory spojeného s prevádzkou systému, vývoj nových a úpravy existujúcich modulov, aktualizácia dodaných verzií modulov, poskytovanie linky technickej podpory

a administrátorská podpora nových verzií autorského produktu MRS. DAISY,

 

  1. Vision IT Solutions, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, služby hardvérovej a systémovej platformy formou privátneho cloudu,

 

  1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, poskytovanie informácií podľa § 26 ods. 14 zákona č. 563/2009 Zz. o správe daní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou poskytovania údajov z IS SK, a.s. v rozsahu uvedenom v Dohode o spolupráci,

 

  1. Fitek s r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, služby skenovania a indexovania dokumentov, preprava dokumentácie, skenovanie dokumentov v zabezpečenom skenovacom centre, indexácia dokumentov, kompletizácia dokumentov po skenovaní a poskytnutie elektronických výstupov digitalizovaných dokumentov,

 

  1. MERCUDO a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, systém správy pohľadávok

v insolvenčnom konaní „Base“, analytické a implementačné činnosti, technická podpora, vytváranie metadát konaní, evidencia konaní, úpadcov, veriteľov, pôvodných veriteľov, majetku a zabezpečení,

 

  1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, poskytuje službu tlače a doručovania, na adresu dlžníkov, predvyplnených poštových poukazov na výplatu, prostredníctvom ktorých nám môžu dlžníci zaplatiť svoje záväzky,

 

  1. Falck Healthcare a. s., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 571 747, poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

  1. Dravecký & Partner Audit, s.r.o., Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, IČO: 35 775 483, audítor účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.