Zoznam sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú:

 

  1. EMEL BRATISLAVA, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava, služby spojené s analýzou, dodávkou, aktualizáciou, inštaláciou, realizáciou dorábok a prevádzkou modulov softvérového systému pre riadenie a správu podniku (SRS) v rozsahu uvedenom v Zmluve o dielo č. 1/SK/2011 a príslušných dodatkov,

 

  1. Griff Team Technologies s.r.o., Jičínska 29, 130 00 Praha 3, služby správy modulov informačného systému „CDT2“ - systému pre správu pohľadávok a služieb pre zabezpečenie softvérovej podpory spojeného s prevádzkou systému, vývoj nových a úpravy existujúcich modulov, aktualizácia dodaných verzií modulov, poskytovanie linky technickej podpory a administrátorská podpora nových verzií autorského produktu MRS. DAISY,

 

  1. MERCUDO a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, systém správy pohľadávok v insolvenčnom konaní „Base“, analytické a implementačné činnosti, technická podpora, vytváranie metadát konaní, evidencia konaní, úpadcov, veriteľov, pôvodných veriteľov, majetku a zabezpečení,

 

  1. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, poskytuje službu tlače a doručovania, na adresu dlžníkov, predvyplnených poštových poukazov na výplatu, prostredníctvom ktorých nám môžu dlžníci zaplatiť svoje záväzky,

 

  1. Dravecký & Partner Audit, s.r.o., Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, IČO: 35 775 483, audítor účtovnej závierky a výročnej správy podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

  1. A.V.I.S – International Software Distribution & Servis, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava – informačný systém na správu registratúry

 

  1. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. Skrátený názov: SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca, IČO: 31 425 836, sprístupnenie informačnej databázy o záujmových subjektoch a spracovanie historických katastrálnych informácií na základe Zmluvy o sprístupnení informačnej databázy zo dňa 25.6.2019